Eglwys Padarn Sant – Croeso

GWASANAETHAU’R SUL

Y gwasanaethau nesaf yn adeilad yr eglwys, a’r cyfan am 10.00am, fydd y Foreol Weddi yn Gymraeg ddydd Sul 6 Rhagfyr 2020. Ddydd Sul 13 Rhagfyr ceir gwasanaeth o’r Cymun Bendigaid yn Saesneg ac ar 20 Rhagfyr Cymun Bendigaid yn Gymraeg. Ni fydd Cymun Canol Nos.   Fore dydd Nadolig, 25 Rhagfyr, bydd gwasanaeth y Cymun Bendigaid yn ddwyieithog. Ddydd Sul 27 Rhagfyr bydd gwasanaeth y Foreol Weddi yn Saesneg. Ar 3 Ionawr ceir gwasanaeth y Foreol Weddi yn Gymraeg gyda’r Cymun Bendigaid yn Saesneg a 10 Ioanwr 2021.  Rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar gyfer yr holl wasanaethau hyn yn yr eglwys (heblaw wrth dderbyn y Cymun).

Cynhelir gwasanaethau ar-lein bob Sul ar hyn o bryd gan ddefnyddio meddalwedd Zoom. Cynhelir gwasanaeth Saesneg am 11.00am a Chymraeg am 3.00pm.

Gwasanaethau’r Sul Ar-lein

Cofiwch bod croeso ichi ymuno gyda ni yn ein gwasanaethau ar-lein ar y Sul gan ddefnyddio  Zoom. Cynhelir gwasanaeth Saesneg am 11.00am a gwasanaeth Cymraeg am 3.00pm. Ceir rhagor o wybodaeth ar y ddalen Gwasanaethau.

Croeso

Croeso cynnes i Eglwys Padarn Sant yn Llanbadarn Fawr, yn Esgobaeth Tyddewi, o fewn i’r Eglwys (Anglicanaidd) yng `Nghymru. Rydym yn rhan o fywoliaeth grŵp Llanbadarn Fawr ac Elerch a Phenrhyn-coch a Chapel Bangor yn Ardal Weinidgoaeth Leol Bro Padarn. Rydym ni, sy’n addoli yn yr eglwys hon ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain, yn ymwybodol iawn ein bod yn llinach Cristnogion a fu’n addoli yma er y chweched ganrif o leiaf. Ein braint ni a’n cyfrifoldeb yw cynnal fflam y Ffydd a’i throsglwyddo i’r genhedlaeth iau fel y bydd addoliad i Dduw yn eglwys Padarn am filoedd o flynyddoedd eto.

Rydym yn credu ein bod yn rhan o’r Un Eglwys, Gatholig ac Apostolig.

Ein cenhadaeth yn Llanbadarn yw dweud wrth bawb am Gariad Duw’r Tad, fel y’i datguddiwyd i ni yn y Beibl yng Ngenedigaeth, Gweinidogaeth, Marwolaeth ac Atgyfodiad ei Fab Iesu Grist, a sut yr ydym ni, yn yr Eglwys gyfoes yng Ngheredigion yn dal i ddatgan ei gariad tuag atom a thuag at yr holl fyd drwy nerth a chymorth yr Ysbryd Glân. Rydym yn cyflawni hyn drwy ymwneud a phobl, heb ystyried eu hil na’u cred, ym mhob man lle mae pobl yn byw a bod; yn yr Eglwys, yn y gwaith, gartref, yn yr ysgol, yn yr ysbyty neu yn ystod amser hamdden.

Rydym yn dod ynghyd fel aelodau o deulu Duw i addoli Duw ar ddydd Sul, a defnyddiwn y Gymraeg neu Saesneg yn ein gwasanaethau (neu’r ddwy pan addolwn ar y cyd yn ddwyieithog). Down ynghyd hefyd i gadw Gwyliau’r Seintiau. Credwn ein bod yn gymuned groesawgar, a buasem wrth ein bodd petaech yn mynychu unrhyw un o’n gwasanaethau.

Mae’r gwasanaethau a gynhelir yn rhai traddodiadol Anglicanaidd yn dilyn Llyfr Gweddi Gyffredin yr Eglwys yng Nghymru a gyhoeddwyd yn 1984 a ffurfwasanaethau eraill sydd wedi’u hawdurdodi fel “Trefn ar gyfer y Cymun Bendigaid” a gyhoeddwyd yn 2004. Defnyddiwnrefn 2004 yn y prif-wasanaethau Cymraeg a Saesneg ar y Sul.

Fel arfer gwisgir urddwisgoedd priodol gan weinidogion yn ystod ein gwasanaethau.

Ein delfryd fel cynulleidfa o Gristnogion yw creu cymuned o weddi sy’n cyflwyno’r byd a ni ein hunain ger bron Duw.

Y mae Diogelwch Plant aac Oedolion Bregus yn bwysig iawn i ni i gyd, ac mae pob unigolyn sy’n gweithio gyda Phlant ac Oedolion Bregus yn cael eu gwirio.

Cysylltiadau i wefannau perthnasol

Gwefan Esgobaeth Tyddewi

Gwefan yr Eglwys yng Nghymu

Gwefan Swyddfa’r Cymundeb Anglicanaidd