Darlleniadau’r Sul

Darlleniadau 28 Tachwedd 2021
Sul yr Adfent (Adfent 1)

Y Colect
Hollalluog Dduw,
dyro inni ras i ymwrthod â gweithredoedd y tywyllwch
ac i wisgo arfau’r goleuni,
yn awr yn y bywyd marwol hwn
a brofwyd gan dy Fab Iesu Grist
pan ymwelodd â ni mewn gostyngeiddrwydd mawr;
fel y bo i ni yn y dydd diwethaf,
pan ddaw drachefn yn ei fawredd gogoneddus 
i farnu’r byw a’r meirw,
gyfodi i’r bywyd anfarwol;
trwyddo ef sy’n fyw ac yn teyrnasu
gyda thi a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr
ac am byth.

Yr Hen Destament: Jeremeia 33:14-16
14“Y mae’r dyddiau’n dod,” medd yr ARGLWYDD, “y cyflawnaf y gair daionus a addewais i dŷ Israel ac i dŷ Jwda. 15Yn y dyddiau hynny, yn yr adeg honno, paraf i flaguryn cyfiawnder flaguro i Ddafydd, ac fe wna ef farn a chyfiawnder yn y wlad. 16Yn y dyddiau hynny achubir Jwda, a bydd Jerwsalem yn ddiogel, a dyma’r enw a roddir iddi: ‘Yr ARGLWYDD yw ein cyfiawnder.’

Salm 25:1-10
1Atat ti, ARGLWYDD, y dyrchafaf fy enaid; 2O fy Nuw, ynot ti yr wyf yn ymddiried;paid â dwyn cywilydd arnaf,paid â gadael i’m gelynion orfoleddu o’m hachos. 3Ni ddaw cywilydd i’r rhai sy’n gobeithio ynot ti,ond fe ddaw i’r rhai sy’n llawn brad heb achos. 4Gwna imi wybod dy ffyrdd, O ARGLWYDD,hyffordda fi yn dy lwybrau. 5Arwain fi yn dy wirionedd a dysg fi,oherwydd ti yw Duw fy iachawdwriaeth;wrthyt ti y bûm yn disgwyl trwy’r dydd. 6O ARGLWYDD, cofia dy drugaredd a’th ffyddlondeb,oherwydd y maent erioed. 7Paid â chofio pechodau fy ieuenctid na’m gwrthryfel,ond yn dy gariad cofia fi,er mwyn dy ddaioni, O ARGLWYDD. 8Y mae’r ARGLWYDD yn dda ac uniawn,am hynny fe ddysg y ffordd i bechaduriaid. 9Fe arwain y gostyngedig yn yr hyn sy’n iawn,a dysgu ei ffordd i’r gostyngedig. 10Y mae holl lwybrau’r ARGLWYDD yn llawn cariad a gwirioneddi’r rhai sy’n cadw ei gyfamod a’i gyngor.

Y Testament Newydd: 1 Thesaloniaid 3:9-13
9Pa ddiolch a allwn ei dalu i Dduw amdanoch chwi, am yr holl lawenydd yr ydym yn ei deimlo o’ch plegid gerbron ein Duw? 10Yr ydym yn deisyf yn angerddol, nos a dydd, am gael gweld eich wyneb a chyflenwi diffygion eich ffydd.11Bydded i’n Duw a’n Tad ei hun, a’n Harglwydd Iesu, gyfeirio ein ffordd atoch! 12A chwithau, bydded i’r Arglwydd beri ichwi gynyddu, a rhagori mewn cariad tuag at eich gilydd a thuag at bawb, fel yr ydym ni tuag atoch chwi, 13i gadarnhau eich calonnau, fel y byddwch yn ddi-fai mewn sancteiddrwydd gerbron ein Duw a’n Tad yn nyfodiad ein Harglwydd Iesu gyda’i holl saint! Amen.

Yr Efengyl: Luc 21:25-36
25“Bydd arwyddion yn yr haul a’r lloer a’r sêr. Ar y ddaear bydd cenhedloedd mewn cyfyngder yn eu pryder rhag trymru ac ymchwydd y môr. 26Bydd pobl yn llewygu gan ofn wrth ddisgwyl y pethau sy’n dod ar y byd; oherwydd ysgydwir nerthoedd y nefoedd. 27A’r pryd hwnnw gwelant Fab y Dyn yn dyfod mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr. 28Pan ddechreua’r pethau hyn ddigwydd, ymunionwch a chodwch eich pennau, oherwydd y mae eich rhyddhad yn agosáu.” 29Adroddodd ddameg wrthynt: “Edrychwch ar y ffigysbren a’r holl goed. 30Pan fyddant yn dechrau deilio, fe wyddoch eich hunain o’u gweld fod yr haf bellach yn agos. 31Felly chwithau, pan welwch y pethau hyn yn digwydd, byddwch yn gwybod fod teyrnas Dduw yn agos. 32Yn wir, rwy’n dweud wrthych, nid â’r genhedlaeth hon heibio nes i’r cwbl ddigwydd. 33Y nef a’r ddaear, ânt heibio, ond fy ngeiriau i, nid ânt heibio ddim.Anogaeth i Fod yn Effro34“Cymerwch ofal, rhag i’ch meddyliau gael eu pylu gan ddiota a meddwi a gofalon bydol, ac i’r dydd hwnnw ddod arnoch yn ddisymwth 35fel magl; oherwydd fe ddaw21:35 Yn ôl darlleniad arall, yn ddisymwth. 35 Fel magl y daw. ar bawb sy’n trigo ar wyneb y ddaear gyfan. 36Byddwch effro bob amser, gan ddeisyf am nerth i ddianc rhag yr holl bethau hyn sydd ar ddigwydd, ac i sefyll yng ngŵydd Mab y Dyn.”

Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint © Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011