Darlleniadau’r Sul

Darlleniadau 19 Medi 2021
Y Drindod 16

Y Colect
O Arglwydd, erfyniwn arnat
yn drugarog wrando gweddïau dy bobl sy’n galw arnat;
a chaniatâ iddynt ddeall a gwybod
y pethau y dylent eu gwneuthur,
a chael hefyd ras a gallu
i’w cyflanwi’n ffyddlon;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Yr Hen Destament: Jeremeia 11. 18-20
Yr ARGLWYDD a’m hysbysodd, a mi a’i gwn; dangosodd i mi eu gweith-redoedd. Yr oeddwn innau fel oen tyner yn cael ei arwain i’w ladd, ac ni wyddwn mai ar fy nghyfer i y gosodent gynllwynion, gan ddweud, “Distrywiwn y pren a’i ffrwyth; torrwn ef ymaith o dir y rhai byw, fel na chofir ei enw mwy.” O ARGLWYDD y Lluoedd, barnwr cyfiawn, chwiliwr y galon a’r deall, rho i mi weld dy ddialedd arnynt, canys i ti y datguddiaf fy nghwyn.

Salm 54
O Dduw, gwareda fi trwy dy enw, a thrwy dy nerth cyfiawnha fi. O Dduw, gwrando fy ngweddi, rho glust i eiriau fy ngenau. Oherwydd cododd gwŷr trahaus yn fy erbyn, ac y mae gwŷr didostur yn ceisio fy mywyd; nid ydynt yn meddwl am Dduw. Sela. Wele, Duw yw fy nghynorthwywr, fy Arglwydd yw cynhaliwr fy mywyd. Bydded i ddrygioni ddychwelyd ar fy ngelynion! Trwy dy wirionedd diddyma hwy. Aberthaf yn ewyllysgar i ti; clodforaf dy enw, O ARGLWYDD, oherwydd da yw; oherwydd gwaredodd fi o bob cyfyngder, a gwneud imi orfoleddu dros fy ngelynion.

Y Testament Newydd: Iago 3.13 – 4.3, 7, 8a
Pwy sy’n ddoeth a deallus yn eich plith? Gadewch i hwnnw, trwy ei ymarweddiad da, ddangos ei weithredoedd mewn gwyleidd-dra sy’n dod o ddoethineb. Ond os ydych yn coleddu eiddigedd chwerw ac uchelgais hunanol yn eich calon, peidiwch ag ymffrostio a dweud celwydd yn erbyn y gwirionedd. Nid dyma’r ddoethineb sy’n disgyn oddi uchod; peth daearol yw, peth bydol a chythreulig. Oherwydd lle bynnag y mae cenfigen ac uchelgais hunanol, yno hefyd y mae anhrefn a phob gweithred ddrwg. Ond am y ddoethineb sydd oddi uchod, y mae hon yn y lle cyntaf yn bur, ac yna’n heddychol, yn dirion, yn hawdd ymwneud â hi, yn llawn o drugaredd a’i ffrwythau daionus, yn ddiragfarn ac yn ddiragrith. Y mae cynhaeaf cyfiawnder yn cael ei hau mewn heddwch i’r rhai sy’n gwneud heddwch.
O ble y daeth ymrafaelion a chwerylon yn eich plith? Onid o’r chwantau sy’n milwrio yn eich aelodau? Yr ydych yn chwennych ac yn methu cael; yr ydych yn llofruddio ac eiddigeddu ac yn methu meddiannu; yr ydych yn ymladd a rhyfela. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn. A phan fyddwch yn gofyn, nid ydych yn derbyn, a hynny am eich bod yn gofyn ar gam, â’ch bryd ar wario yr hyn a gewch ar eich pleserau.
Felly, ymddarostyngwch i Dduw. Gwrthsafwch y diafol, ac fe ffy oddi wrthych. Nesewch at Dduw, ac fe nesâ ef atoch chwi.

Yr Efengyl: Marc 9. 30-37
Wedi iddynt adael y lle hwnnw, yr oeddent yn teithio trwy Galilea. Ni fynnai Iesu i neb wybod hynny, oherwydd yr oedd yn dysgu ei ddisgyblion ac yn dweud wrthynt, “Y mae Mab y Dyn yn cael ei draddodi i ddwylo pobl, ac fe’i lladdant ef, ac wedi cael ei ladd, ymhen tri diwrnod fe atgyfoda.” nid oeddent hwy’n deall ei eiriau, ac yr oedd arnynt ofn ei holi. Daethant i Gapernaum, ac wedi cyrraedd y tŷ gofynnodd iddynt, “Beth oeddech chwi’n ei drafod ar y ffordd?” Ond tewi a wnaethant, oherwydd ar y ffordd buont yn dadlau â’i gilydd pwy oedd y mwyaf. Eisteddodd i lawr a galwodd y Deuddeg, a dweud wrthynt, “Pwy bynnag sydd am fod yn flaenaf, rhaid iddo fod yn olaf o bawb ac yn was i bawb.” A chymerodd blentyn, a’i osod yn eu canol hwy; cymerodd ef i’w freichiau, a dywedodd wrthynt, “Pwy bynnag sy’n derbyn un plentyn fel hwn yn fy enw i, y mae’n fy nerbyn i, a phwy bynnag sy’n fy nerbyn i, nid myfi y mae’n ei dderbyn, ond yr hwn a’m hanfonodd i.”

Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint © Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011