Darlleniadau’r Sul

Darlleniadau’r Sul 16 Awst 2020
Trindod 10

Y Colect

Bydded dy glustiau trugarog, O Arglwydd,
yn agored i weddïau dy weision gostyngedig;
a gwna iddynt ofyn am y pethau hynny
sy’n dderbyniol i ti,
fel y bo iddynt gael eu gofynion;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Yr Hen Destament : Eseia 56. 1, 6-8

“Cadwch farn, gwnewch gyfiawnder; oherwydd y mae fy iachawdwriaeth ar ddod, a’m goruchafiaeth ar gael ei datguddio.

A’r dieithriaid sy’n glynu wrth yr ARGLWYDD, yn ei wasanaethu ac yn caru ei enw, sy’n dod yn weision iddo ef, yn cadw’r Saboth heb ei halogi ac yn glynu wrth fy nghyfamod — dygaf y rhain i’m mynydd sanctaidd, a rhof iddynt lawenydd yn fy nhŷ gweddi, a derbyn eu poethoffrwm a’u haberth ar fy allor; oherwydd gelwir fy nhŷ yn dŷ gweddi i’r holl bobloedd,” medd yr Arglwydd DDUW, sy’n casglu alltudion Israel. “Casglaf ragor eto at y rhai sydd wedi eu casglu.”

Salm 67

Bydded Duw yn drugarog wrthym a’n bendithio, bydded llewyrch ei wyneb arnom, er mwyn i’w ffyrdd fod yn wybyddus ar y ddaear, a’i waredigaeth ymysg yr holl genhedloedd. Bydded i’r bobloedd dy foli, O Dduw, bydded i’r holl bobloedd dy foli di.

Bydded i’r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd yr wyt ti’n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Bydded i’r bobloedd dy foli, O Dduw, bydded i’r holl bobloedd dy foli di.

Rhoes y ddaear ei chnwd; Duw, ein Duw ni, a’n bendithiodd. Bendithiodd Duw ni; bydded holl gyrrau’r ddaear yn ei ofni.

Y Testament Newydd: Rhufeiniaid 11. 1-2a, 29-32

Yr wyf yn gofyn, felly, a yw’n bosibl fod Duw wedi gwrthod ei bobl ei hun? Nac ydyw, ddim o gwbl! Oherwydd yr wyf fi yn Israeliad, o linach Abraham, o lwyth Benjamin. Nid yw Duw wedi gwrthod ei bobl, y bobl a adnabu cyn eu bod.

Oherwydd nid oes tynnu’n ôl ar roddion graslon Duw, a’i alwad ef. Buoch chwi unwaith yn anufudd i Dduw, ond yn awr, o ganlyniad i’w hanufudd-dod hwy, yr ydych wedi cael trugaredd. Yn yr un modd, o ganlyniad i’r drugaredd a gawsoch chwi, y maent hwy hefyd wedi anufuddhau yn awr, fel mai derbyn trugaredd a wnânt hwythau. Y mae Duw wedi cloi pawb yng ngharchar anufudd-dod, er mwyn gwneud pawb yn wrthrychau ei drugaredd.

Yr Efengyl: Mathew 15. 10-28

Galwodd y dyrfa ato a dywedodd wrthynt, “Gwrandewch a deallwch. Nid yr hyn sy’n mynd i mewn i enau rhywun sy’n ei halogi, ond yr hyn sy’n dod allan o’i enau, dyna sy’n halogi rhywun.” Yna daeth ei ddisgyblion a dweud wrtho, “A wyddost fod y Phariseaid wedi eu tramgwyddo wrth glywed dy eiriau?” Atebodd yntau, “Pob planhigyn na phlannodd fy Nhad nefol, fe’i diwreiddir. Gadewch iddynt; arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew.” Dywedodd Pedr wrtho, “Eglura’r ddameg hon inni.” Meddai Iesu, “A ydych chwithau’n dal mor ddi-ddeall? Oni welwch fod popeth sy’n mynd i mewn i’r genau yn mynd i’r cylla ac yn cael ei yrru allan i’r geudy? Ond y mae’r pethau sy’n dod allan o’r genau yn dod o’r galon, a dyna’r pethau sy’n halogi rhywun. Oherwydd o’r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, puteinio, lladrata, camdystiolaethu, a chablu. Dyma’r pethau sy’n halogi rhywun; ond bwyta â dwylo heb eu golchi, nid yw hynny’n halogi neb.”

Aeth Iesu allan oddi yno ac ymadawodd i barthau Tyrus a Sidon. A dyma wraig oedd yn Ganaanëes o’r cyffiniau hynny yn dod ymlaen a gweiddi, “Syr, trugarha wrthyf, Fab Dafydd; y mae fy merch wedi ei meddiannu gan gythraul ac yn dioddef yn enbyd.” Ond nid atebodd ef un gair iddi. A daeth ei ddisgyblion ato a gofyn iddo, “Gyr hi i ffwrdd, oherwydd y mae’n gweiddi ar ein hôl.” Atebodd yntau, “Ni’m hanfonwyd at neb ond at ddefaid colledig tŷ Israel.” Ond daeth hithau ac ymgrymu iddo gan ddweud, “Syr, helpa fi.” Atebodd Iesu, “Nid yw’n deg cymryd bara’r plant a’i daflu i’r cŵn.” Dywedodd hithau, “Gwir, syr, ond y mae hyd yn oed y cŵn yn bwyta o’r briwsion sy’n syrthio oddi ar fwrdd eu meistri.” Yna atebodd Iesu hi, “Wraig, mawr yw dy ffydd; boed iti fel y mynni.” Ac fe iachawyd ei merch o’r munud hwnnw.

Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint © Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011