Darlleniadau’r Sul

Darlleniadau 9 Mai 2021
Pasg 6 – Sul y Gweddïau

Y Colect

O Dduw ein hiachawdwr,
gwaredaist ni rhag galluoedd y tywyllwch
a’n dwyn i deyrnas dy Fab:
caniatâ iddo ef a’n galwodd ni’n ôl i fywyd trwy ei angau,
ein cyfodi i lawenydd tragwyddol
trwy ei bresenoldeb parhaus ynom ni;
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Darlleniad o lyfr yr Actau: Actau 10. 44-48

Tra oedd Pedr yn dal i lefaru’r pethau hyn, syrthiodd yr Ysbryd Glân ar bawb oedd yn gwrando’r gair. Synnodd y credinwyr Iddewig, cynifer ag oedd wedi dod gyda Pedr, am fod rhodd yr Ysbryd Glân wedi ei thywallt hyd yn oed ar y Cenhedloedd; oherwydd yr oeddent yn eu clywed yn llefaru â thafodau ac yn mawrygu Duw. Yna dywedodd Pedr, “A all unrhyw un wrthod y dŵr i fedyddio’r rhain, a hwythau wedi derbyn yr Ysbryd Glân fel ninnau?” A gorchmynnodd eu bedyddio hwy yn enw Iesu Grist. Yna gofynasant iddo aros am rai dyddiau.

Salm 98
Canwch i’r ARGLWYDD gân newydd, oherwydd gwnaeth ryfeddodau. Cafodd fuddugoliaeth â’i ddeheulaw ac â’i fraich sanctaidd. Gwnaeth yr ARGLWYDD ei fuddugoliaeth yn hysbys, datguddiodd ei gyfiawnder o flaen y cenhedloedd. Cofiodd ei gariad a’i ffyddlondeb tuag at dŷ Israel; gwelodd holl gyrrau’r ddaear fuddugoliaeth ein Duw. Bloeddiwch mewn gorfoledd i’r ARGLWYDD, yr holl ddaear, canwch mewn llawenydd a rhowch fawl. Canwch fawl i’r ARGLWYDD â’r delyn, â’r delyn ac â sain cân. Â thrwmpedau ac â sain utgorn bloeddiwch o flaen y Brenin, yr ARGLWYDD. Rhued y môr a’r cyfan sydd ynddo, y byd a phawb sy’n byw ynddo. Bydded i’r dyfroedd guro dwylo; bydded i’r mynyddoedd ganu’n llawen gyda’i gilydd o flaen yr ARGLWYDD, oherwydd y mae’n dyfod i farnu’r ddaear; bydd yn barnu’r byd â chyfiawnder, a’r bobloedd ag uniondeb.

Y Testament Newydd: 1 Ioan 5. 1-6
Pob un sy’n credu mai Iesu yw’r Crist, y mae wedi ei eni o Dduw; ac y mae pawb sy’n caru tad yn caru ei blentyn hefyd. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn caru plant Duw: pan fyddwn yn caru Duw ac yn cadw ei orchmynion. Oherwydd dyma yw caru Duw: bod inni gadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion ef yn feichus, am fod pawb sydd wedi eu geni o Dduw yn gorchfygu’r byd. Hon yw’r oruchafiaeth a orchfygodd y byd: ein ffydd ni. Pwy yw gorchfygwr y byd ond y sawl sy’n credu mai Iesu yw Mab Duw? Dyma’r un a ddaeth drwy ddŵr a gwaed, Iesu Grist; nid trwy ddŵr yn unig, ond trwy’r dŵr a thrwy’r gwaed. Yr Ysbryd yw’r tyst, am mai’r Ysbryd yw’r gwirionedd.

Yr Efengyl: Ioan 15. 9-17
Fel y mae’r Tad wedi fy ngharu i, yr wyf finnau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorch-mynion fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy Nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. “Yr wyf wedi dweud hyn wrthych er mwyn i’m llawenydd i fod ynoch, ac i’ch llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i: carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chwi’n gyfeillion i mi os gwnewch yr hyn yr wyf fi’n ei orchymyn ichwi. Nid wyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw’r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy Nhad. Nid chwi a’m dewisodd i, ond myfi a’ch dewisodd chwi, a’ch penodi i fynd allan a dwyn ffrwyth, ffrwyth sy’n aros. Ac yna, fe rydd y Tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i.

Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint © Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011Y