Darlleniadau’r Sul

Darlleniadau’r Sul 5 Gorffennaf 2020
Trindod 4

Y Colect

O Dduw, gwarchodwr pob un sy’n ymddiried ynot,
nad oes dim yn nerthol hebot ti,
na dim yn sanctaidd,
ychwanega ac amlha dy drugaredd arnom,
fel y gallwn, a thi yn llywodraethwr
ac yn arweinydd i ni,
dreiddio trwy bethau tymhorol
fel na chollwn yn y diwedd y pethau tragwyddol;
caniatâ hyn, Dad nefol,
er mwyn Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Yr Hen Destament : Sechareia 9. 9-12

“Llawenha’n fawr, ferch Seion; bloeddia’n uchel, ferch Jerwsalem. Wele dy frenin yn dod atat â buddugoliaeth a gwaredigaeth, yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol, llwdn asen. Tyr ymaith y cerbyd o Effraim a’r meirch o Jerwsalem; a thorrir ymaith y bwa rhyfel. Bydd yn siarad heddwch â’r cenhedloedd; bydd ei lywodraeth o fôr i fôr, o’r Ewffrates hyd derfynau’r ddaear.

“Amdanat ti, oherwydd gwaed y cyfamod rhyngom, gollyngaf dy garcharorion yn rhydd o’r pydew di-ddŵr. Dychwelwch i’ch amddiffynfa, chwi garcharorion hyderus; heddiw yr wyf yn cyhoeddi i chwi adferiad dauddyblyg.

Salm 145. 8-14

Graslon a thrugarog yw’r ARGLWYDD, araf i ddigio, a llawn ffyddlondeb. Y mae’r ARGLWYDD yn dda wrth bawb, ac y mae ei drugaredd tuag at ei holl waith.

Y mae dy holl waith yn dy foli, ARGLWYDD, a’th saint yn dy fendithio. Dywedant am ogoniant dy deyrnas, a sôn am dy nerth, er mwyn dangos i bobl dy weithredoedd nerthol ac ysblander gogoneddus dy deyrnas. Teyrnas dragwyddol yw dy deyrnas, a saif dy lywodraeth byth bythoedd.

Y mae’r ARGLWYDD yn ffyddlon yn ei holl eiriau, ac yn drugarog yn ei holl weithredoedd. Fe gynnal yr ARGLWYDD bawb sy’n syrthio, a chodi pawb sydd wedi eu darostwng.

Y Testament Newydd: Rhufeiniaid 7. 15-25a

Ni allaf ddeall fy ngweithredoedd, oherwydd yr wyf yn gwneud, nid y peth yr wyf yn ei ewyllysio ond y peth yr wyf yn ei gasáu. Ac os wyf yn gwneud yr union beth sy’n groes i’m hewyllys, yna yr wyf yn cytuno â’r Gyfraith, ac yn cydnabod ei bod yn dda. Ond y gwir yw, nid myfi sy’n gweithredu mwyach, ond pechod, sy’n cartrefu ynof fi, oherwydd mi wn nad oes dim da yn cartrefu ynof fi, hynny yw, yn fy nghnawd. Y mae’r ewyllys i wneud daioni gennyf; y peth nad yw gennyf yw’r gweithredu. Yr wyf yn cyflawni, nid y daioni yr wyf yn ei ewyllysio ond yr union ddrygioni sy’n groes i’m hewyllys. Ond os wyf yn gwneud yr union beth sy’n groes i’m hewyllys, yna nid myfi sy’n gweithredu mwyach, ond y pechod sy’n cartrefu ynof fi.

Yr wyf yn cael y ddeddf hon ar waith: pan wyf yn ewyllysio gwneud daioni, drygioni sy’n ei gynnig ei hun imi. Y mae’r gwir ddyn sydd ynof yn ymhyfrydu yng Nghyfraith Duw. Ond yr wyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau corfforol, yn brwydro yn erbyn y Gyfraith y mae fy neall yn ei chydnabod, ac yn fy ngwneud yn garcharor i’r gyfraith sydd yn fy nghyneddfau, sef cyfraith pechod. Y dyn truan ag ydwyf! Pwy a’m gwared i o’r corff hwn a’i farwolaeth? Duw, diolch iddo, trwy Iesu Grist ein Harglwydd!

Yr Efengyl: Mathew 11. 16-19, 25-30

Dywedodd Iesu, “Â phwy y cymharaf y genhedlaeth hon? Y mae’n debyg i blant yn eistedd yn y marchnadoedd ac yn galw ar ei gilydd: ‘Canasom ffliwt i chwi,ac ni ddawnsiasoch; canasom alarnad, ac nid wylasoch.’ Oherwydd daeth Ioan, un nad yw’n bwyta nac yn yfed, ac y maent yn dweud, ‘Y mae cythraul ynddo.’ Daeth Mab y Dyn, un sy’n bwyta ac yn yfed, ac y maent yn dweud, ‘Dyma feddwyn glwth, cyfaill i gasglwyr trethi a phechaduriaid.’ Ac eto profir gan ei gweithredoedd fod doethineb Duw yn iawn.”

Yr amser hwnnw dywedodd Iesu, “Yr wyf yn dy foliannu di, O Dad, Arglwydd nef a daear, am iti guddio’r pethau hyn rhag y doethion a’r deallusion, a’u datguddio i rai bychain; ie, O Dad, oherwydd felly y rhyngodd dy fodd di. Traddodwyd i mi bob peth gan fy Nhad. Nid oes neb yn adnabod y Mab, ond y Tad, ac nid oes neb yn adnabod y Tad, ond y Mab a’r rhai hynny y mae’r Mab yn dewis ei ddatguddio iddynt.

“Dewch ataf fi, bawb sy’n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngedig o galon, ac fe gewch orffwystra i’ch eneidiau. Y mae fy iau i yn hawdd ei dwyn, a’m baich i yn ysgafn.”

Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru Hawlfraint © Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011