Newyddion

11 Tachwedd 2018 – Gwasanaeth Cofio Undebol 100 mlynedd

Cynhaliwyd Gwasanaeth Cofio Undebol union gan mlynedd wedi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn Eglwys Llanbadarn i gofio’r sawl a fu farw mewn dau ryfel byd, mewn rhyfeoedd eraill, ac i weddïo dros heddwch yn ein byd heddiw. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchg Ganon Andrew Loat, offeiriad â gofal, gyda chymorth y Parchg Lynn Rees. Canwyd yr organ gan Mr Ian Rees. Darllenwyd y rhestr anrhydedd gan y Cynghorydd Duncan Tibbit ar ran Cyngor Cymuned y Faenor. Cyn y gwasanaeth canwyd y clychau gan y tîm clychau. Yn dilyn y Fendith gan y Canon Loat, cerddodd y gynulleidfa i’r gofeb rhyfel yng nghanol y pentref o dan arweiniad y clerigion a’r côr. Yn dilyn gweddïau a chanu’r Safle Olaf ar y trwmped gan Aidan Hassan cadwyd dwy funud o ddistawrwydd. Wedi’r Rifali gosodwyd torchau wrth y gofeb, a dywedwyd Beddargraff Kohima a Gweddi S. Ffransis o Assisi. Daeth y gwasanaeth i ben gyda’r Fendith.

Bedydd Esgob (Conffyrmasiwn)

Ddydd Sul 4 Tachwedd 2018 cynhaliwyd gwasaneth bedydd esgob ar gyfer Ardal Weinidogaeth Leol Bro Padarn yn Eglwys Newydd, Hafod. Yn ystod y gwasanaeth conffyrmiwyd 17 o unigolion o ardal Bro Padarn, sy’n ymestyn o Eglwys-fach i’r Hafod, gan yr Esgob Joanna. Ymhlith y sawl a gonffyrmiwyd roedd 2 o Gapel Bangor a 5 o Benrhyn-coch.

14 Hydref 2018 – Diolchgarwch am y Cynhaeaf

Cynhaliwyd gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Gân dwyieithog am 4pm ddydd Sul 14 Hydref i ddathlu Gŵyl y Diolchgarwch. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchg Ganon Andrew Loat a’r pregethwr gwâdd oedd y Parchg Julian Smith, ficer Grŵp plwyfi Llanrhystud a thad un o aelodau’r tîm organyddion yn Llanbadarn. Mr Ian Rees oedd yn canu’r organ ac arweiniwyd y côr gan Keith Jones, y corfeistr dros dro. Yn dilyn y gwasanaeth cafwyd te yn Neuadd yr Eglwys. Diolch yn fawr i’r Parchg Julian Smith am ei anerchiad, ac hefyd i bawb wnaeth ddarparu’r bwyd blasus a pharatoi’r neuadd a helpu wrth baratoi’r y te ac yn y gegin.