Newyddion

Y Parchg Ganon Andrew Loat

Yn ddiweddar apwyntiodd yr Esgob Joanna dri chanon newydd i Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Yn eu plith y mae Andrew Loat, offeiriad â gofal plwyfi Llanbadarn Farw ac Elerch a Phenrhyn-coch a Chapel Bangor, ac arweinydd tîm gweinidogaeth ardal weinidogaeth leol Bro Padarn. Andrew hefyd fydd Deon Bro Padarn fwy a sefydlir yn ddiweddarach eleni. Yr ydym yn llongyfarch Andrew yn wresog ar ei apwyntiad i sedd Caerfai yn yr Eglwys Gadeiriol. (Cyn hyn yr oedd Andrew yn Ganon yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu).

Datganiad ar yr organ yn Eglwys Llanbadarn, 31 Awst 2019

Datganiad ar yr organ / Organ recital 31-08-2019

Y Parchg Andrew Loat yn cael ei dderbyn i’r Orsedd

Ddydd Llun, 5 Awst 2019, derbyniwyd y Parchg Andrew Loat yn aelod o Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Conwy, Llanrwst. Daw Andrew yn aelod o’r Orsedd trwy arholiad. Llongyfarchiadau mawr iddo ar ei waith caled a’i lwyddiant. Ei enw yng ngorsedd fydd Casgob. (Llun: Richard Owen)

Y Parchg Andrew Loat yn cael ei dderbyn i'r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 5 Awst 2019

Ordeinio

Ddydd Sadwrn, 29 Mehefin 2019, Gŵyl S. Pedr, Apostol a Merthyr, gwnaed Rebecca Evans yn Ddiacon gan yr Esgob Joanna yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Bydd yn gwasanaethu yng ngrŵp plwyfi Llanbadarn Fawr ac Elerch a Phenrhyn-coch a Chapel Bangor ac ardal weiniodgaeth leol Bro Padarn. Gweddïwch dros Becky wrth iddi ddechrau yn y weinidogaeth ordeiniedig. Croesawyd Becky i’w gweinidogaeth newydd yn Eglwys Llanbadarn gan y Canon Andrew Loat, Offeiriad â gofal, yn y gwasanaethau ddydd Sul 30 Mehefin 2019 – Cymun Cymraeg am 10 a.m. a Chymun Saesneg ar Gân 11.15 a.m. – lle bu Becky yn cynorthwyo.

Te Mefus – Dydd Sadwrn 22 Mehefin 2019

Cynhaliwyd Te Mefus ardderchog yn Neuadd yr Eglwys ddydd Sadwrn, 22 Mehefin er mwyn codi arian i’r Eglwys.

Diolchodd y Ficer i bawb oedd wedi cynorthwyo. Roedd angen gwaith caled i sicrhau llwyddiant. Bu rhai wrthi’n gosod y neuadd yn barod, dod â bwyd a’i baratoi, eraill yn gweini, ac yn glanhau a golchi. Rhoddodd pobl eraill wobrwyon ar gyfer y raffl, ac roedd ‘na unigolion eraill wedi paratoi deunydd ar gyfer y stondinau amrywiol a gweithio arnynt, casglu arian a gwerthu’r tocynnau raffl.

Ffrwyth gwaith gwirfoddol gan dyrfa o bobl yn cynorthwyo a sicrhaodd lwyddiant y fenter hon i godi arian ar gyfer Eglwys Llanbadarn.

Yr oedd hi’n arbennig o dda i weld arddangosfa o’r lluniau o Gystadleuaeth Arlunio y Llawr Mosaig yn ystod y Te Mefus.

Gŵyl Padarn Sant – Brodyr a chwiorydd Catholig Rufeinig.

Dathlwyd Offeren Gymraeg yn Eglwys Llanbadarn ddydd Sadwrn, 27 Ebrill 2019, i nodi Dydd Gŵyl Padarn Sant ar 15 Ebrill a oedd yn syrthio yn ystod tymor y Garawys eleni. Trefnwyd y gwasanaeth gan Y Cylch Catholig a Gweithgor Padarn Sant. Dechreuodd y gwasanaeth, a oedd yn wasanaeth ar gân am 3.00pm, gyda’r Tad Allan Jones yn llywyddu a phregethu a Mr Peter Leggett wrth yr organ. Yn ogystal â nifer dda o Gatholigion Rhufeinig roedd ambell i Eglwyswr ac Eglwyswraig yn bresennol i fwynhau’r gymdeithas a’r canu ardderchog.

Darparwyd lluniaeth yn nhafarn y Black Lion yn dilyn y gwasanaeth.

ADFER Y LLAWR MOSÄIG – Ebrill 2019

Mae adeilad presennol eglwys Llanbadarn yn dyddio o’r canol oesoedd ac fe’i cofrestrir gan CADW fel adeilad ‘Gradd I rhestredig’ oherwydd ei arwyddocâd crefyddol a hanesyddol yn y rhan hon o orllewin Cymru. Roedd tref Aberystwyth, a sefydlwyd fel bwrdeistref gan Edward I yn 1277, yn rhan o blwyf helaeth Llanbadarn Fawr tan y 1870au. Adeiladwyd yr eglwys garreg ar ôl y Goresgyniad Normanaidd a chyn 1246, ond mae wedi newid yn sylweddol dros amser. Arweiniodd ffawtiau difrifol yn y to a rhai waliau ategol at adnewyddu mawr rhwng diwedd yr 1860au a’r 1880au. Cynlluniwyd a rheolwyd y gwaith adfer hwn gan John Pollard Seddon, FRIBA, pensaer Fictoraidd o bwys gyda’i swyddfeydd yn Llundain ac a oedd yn arbenigo mewn trin eglwysi Gothig. Golygai cynlluniau Seddon ar gyfer y tu mewn i Eglwys Llanbadarn nodweddion a dodrefn Gothig trawiadol sy’n dal i fod mewn cyflwr da hyd heddiw.

Cyflogwyd Jesse Rust o Battersea, Llundain i ddylunio’r llawr ar sail ei waith blaenorol. Yr oedd yn lluniwr mosaigau adnabyddus, gan gynnwys mewn adeiladau cyhoeddus yn Llundain a Manceinion. Mae’r llawr mosäig a gynlluniwyd gan Rust wedi’i batrymu’n hyfryd mewn teils gwydr neu tesserae bychain o 12.7mm (½ modfedd) sy’n fframio teils llosgliw wedi’u gosod yn rheolaidd yn darlunio pynciau crefyddol yn bennaf.

Mae’r llawr mosäig yn gorwedd yn union ar y Groesfa o dan y tŵr, gan ymestyn i’r ochr i mewn i dranseptau’r de a’r gogledd ac ymlaen at ris farmor y Gangell. Defnyddiodd Rust wydr lliw wedi’i ailgylchu a phigmentau cerameg i wneud amrywiaeth o deils a tesserae, a oedd yn creu lliwiau byw a deniadol drwyddi draw. Mae’n debyg bod y llawr hwn yn anarferol, oherwydd y gymysgedd o deils llosgliw sy’n dwyn delweddau o fewn amgylchyn o fosäig gwydr.

Credir bod y llawr wedi cymryd peth amser i’w gwblhau oherwydd patrymau cymhleth y tesserae ond daeth y gwaith i ben tua diwedd yr 1870au. Ers ei adeiladu mae wedi goroesi’r holl gerdded ar ei draws yn dda, er bod peth gwisgo a baw wedi dod dros y blynyddoedd hynny. Symudwyd hefyd nifer o wrthrychau trymion, rhai ohonynt yn drwm iawn, dros y llawr mosäig ar hyd y blynyddoedd gan adael eu hôl, ac roedd hyn wedi achosi lliwiau’r teils i bylu. Hefyd, mae’n debyg bod y gwrthrychau trymion a lusgwyd drosto ac a adawyd arno, wedi disodli darnau o’r tesserae bychain ac, mewn rhai mannau gadael nifer o dyllau ar wyneb y llawr. Gosodwyd carped trwchus ar y llwybr o ben gorllewinol corff yr eglwys, hyd at y brif allor uchel, ac yn ddiamau fe wnaeth hyn helpu i leihau difrod pellach.

Bu’r carped hwn yn ei le tan 2014, pan gafodd tu mewn yr eglwys ei adfer. Bryd hynny cafodd waliau mewnol yr eglwys eu hatgyweirio, eu hail-blastro a’u peintio, a gosodwyd system gwres canolog nwy newydd. Tynnwyd y carped o’r corff a rhan o’r gangell gan ddangos y llawr mosaig i bawb ei weld. Holodd y Parchedig Ganon Andrew Loat, Offeiriad â Gofal Eglwys Padarn Sant i’r Cyngor Plwyf Eglwysig gefnogi atgyweirio ac adnewyddu’r llawr mosäig, a chymeradwywyd hyn ym mis Medi 2015. Derbyniwyd rhwyddeb gan yr esgobaeth, a gwnaethpwyd cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri ym mis Rhagfyr 2017. Dyfarnwyd y cais i’r gwaith gael ei wneud ym mis Ebrill 2018.

Enillwyd y contract o wneud y gwaith i gwmni o gontractwyr mosäig arbenigol, The Mosaic Restoration Company o Daventry, Northhampton, a dechreuwyd ar y gwaith fis Ebrill 2019 gan wneud gwaith adfer ac atgyweirio llawn.

Bellach mae’r gwaith adfer ac atgyweirio wedi trawsnewid yn llwyr yr hyn a oedd yn ardal dywyll ac wedi’i difrodi yn ôl i gyflwr sydd mor agos â phosibl i’r adeg yr adeiladu yn y 1870au. Mae’r lliwiau dwfn a llachar bellach wedi dychwelyd i’r mosaig ac mae’r arwyneb yn wastad ac yn ddiogel. Mae’n ffurfio rhan ganolog a deniadol i adeilad yr eglwys i bobl ei fwynhau am flynyddoedd i ddod.

Fel plwyf, rydym yn ddiolchgar iawn i Mr Brian Wiley am ei holl waith caled a’i ymroddiad i sicrhau’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer y gwaith hwn. Diolch yn fawr, Brian.

FAITH PICTURES

FFORDD NEWYDD I SIARAD AM BETHAU PWYSIG.

Cwrs hwyliog yn para chwe wythnos yw Faith Pictures i’n helpu i siarad yn naturiol am ein ffydd Gristnogol gyda phobl eraill.

Cynhelir y cwrs yn Saesneg ar ddydd Mawrth yn Neuadd yr Eglwys, Llanbadarn rhwng 10.45 a 12.00 ar y dyddiadau canlynol: 12.19 a 26 Mawrth aa 2. 9 a 16Ebrill 2019. Arweinir y cwrs gan y Parchg Alun Evans.

CWRS Y BEIBL – DYSGWCH AM Y STORI FAWR.

YN: Y Ficerdy, Penrhyn-coch. Dydd Mercher 2.30 pm.                                                                                  13, 20, 27, Mawrth. 03, 10 Ebrill 2019.

Os ydych chi am ddysgu rhagor am y Beibl yna bydd The Bible Course yn berffaith i chi. Mae’n dangos sut mae’r llyfrau allweddol, cymeriadau enwog a digwyddiadau rhyfeddol yn adrodd un stori fawr, o lyfr Genesis hyd at y Datguddiad. Mae’r cwrs hefyd yn darparu’r offer a’r sgiliau i’n cynorthwyo i ddarllen y Beibl mewn ffordd sy’n berthnasol i’n bywyd o ddydd i ddydd. Bydd y cwrs yn Saesneg.

Am ragor o wybodaeth
ac i gadw eich lle, cysylltwch â:

Y Parchg Lyn Lewis Dafis (01970) 820162. lyndafis@gmail.com                                              Ewch i biblesociety.org.uk/thebiblecourse i ddysgu rhagor

PICNIC SGÏO Y TEDIS.

Cafodd hen ac ifanc fel ei gilydd amser da yn Neuadd yr Eglwys, Llanbadarn ddydd Sadwrn, 23 Chwefror 2019 wrth i dedi bêrs a’u perchnogion “sgïo” ar y sleid a mwynhau caneuon, bwyd, swigod a gweddïau. Bydd y digwyddiad nesaf o’r fath adeg y Pasg.

Noson Darganfod y Llofrudd

Cafwyd noson gymdeithasol braf iawn yn Neuadd yr Eglwys nos Sadwrn Chwefror 16. Syniad Meurig ac Anna Lewis oedd y Noson Dargafod y Llofrudd er mwyn codi arian ar gyfer yr eglwys. Roedd ôl llawer o waith ar y noson ardderchog hon a da oedd gweld cynifer yn bresennol.

Roedd yr holl actorion gwych a oedd yn rhan o’r perfformiad yn lleol gyda chysylltiadau â’r Eglwys. Wedi’r olygfa gyntaf cafwyd pryd oer blasus a baratowyd gan wirfoddolwyr lleol. Wedi’r ail olygfa roedd hi’n amser am bwdin. Ac wedi’r pwdin cafwyd yr olygfa olaf pan ddatguddiwyd y gwirionedd am y llofrudd. Ar ddiwedd y noson rhannwyd gwobrwyon y raffl.

Diolchodd y Ficer o waelod calon i bawb oedd wedi bod yn rhan o lwyddiant y noson: yr actorion; y sawl wnaeth osod y neuadd; pawb oedd wedi dod a pharatoi’r bwyd, ei weini, a golchi’r llestri wedyn; y sawl oedd wedi gwerthu a phrynu tocynnau; a phawb oedd wedi benthyca eitemau o bob math i’w defnyddio.

Da oedd gweld cymaint o wirfoddolwyr yn cyd-weithio er mwyn codi arian tuag at Eglwys Llanbadarn.

Y Parchg Lynn Rees (Curad Di-dâl)

Y Parchg Lynn Rees oedd y llywydd a’r pregethwr yng ngwasanaeth y Cymun Bendigaid ar Gân yn Eglwys Llanbadarn am 11.15am ar bedwerydd Sul yr Adfent 2018. Yn ystod y gwasanaeth fe ddywedodd wrth y gynulleidfa mai hwnnw fuasai ei wasanaeth olaf gyda ni am fod yr Esgob wedi’i benodi i swydd newydd fel Curad â thâl ym mhlwyf Betws, Dewi Sant gyda Rhydaman o ddechrau 2019. Diolchodd Lynn i bawb am bob caredigrwydd a chefnogaeth yn ystod ei gyfnod yn Llanbadarn. Diolchodd Keith Jones, Darllenydd Trwyddedig, i Lynn am ei holl waith yn y Plwyf, y Grŵp a’r Ardal Weinidogaeth gan ddymuno pob bendith iddo yn ei weinidogaeth newydd.

Y Gwasanaeth Naw Llith a Charol Blynyddol – 2018

Cynhaliwyd y Gwasanaeth Naw Llith a Charol Blynyddol a arweinir Côr ar drydydd Sul yr Adfent, dydd Sul 16 Rhagfyr 2018 am 11.15am. Llywyddwyd yn y gwasanaeth gan y Parchg Ganon Andrew Loat. Ar ddechrau’r gwasanaeth, gorymdeithiodd y Côr yn dilyn y Groes yn ystod canu’r emyn “O Come, O Come Emmanuel.” Ymunodd y gynulleidfa i ganu’r carolau gyda’r Côr. Ond fe ganodd y côr yr Ave Maria gan Jacob Arcadelt (1505-1568) o drefniant Alan Ridout ar eu pennau eu hunain yn hyfryd. Rhwng y canu cafwyd darlleniadau o’r Ysgrythur gan aelodau o’r Côr a’r gynulleidfa. Canwyd “O Come all ye Faithful” gyda desgant i gau’r gwasanaeth cyn i’r Ficer gyhoeddi’r Fendith. Mr Ian Rees oedd yn canu’r Organ ac arweiniwyd y Côr gan y Côr feistr dros-dro, Keith Jones.

11 Tachwedd 2018 – Gwasanaeth Cofio Undebol 100 mlynedd

Cynhaliwyd Gwasanaeth Cofio Undebol union gan mlynedd wedi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn Eglwys Llanbadarn i gofio’r sawl a fu farw mewn dau ryfel byd, mewn rhyfeoedd eraill, ac i weddïo dros heddwch yn ein byd heddiw. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchg Ganon Andrew Loat, offeiriad â gofal, gyda chymorth y Parchg Lynn Rees. Canwyd yr organ gan Mr Ian Rees. Darllenwyd y rhestr anrhydedd gan y Cynghorydd Duncan Tibbit ar ran Cyngor Cymuned y Faenor. Cyn y gwasanaeth canwyd y clychau gan y tîm clychau. Yn dilyn y Fendith gan y Canon Loat, cerddodd y gynulleidfa i’r gofeb rhyfel yng nghanol y pentref o dan arweiniad y clerigion a’r côr. Yn dilyn gweddïau a chanu’r Safle Olaf ar y trwmped gan Aidan Hassan cadwyd dwy funud o ddistawrwydd. Wedi’r Rifali gosodwyd torchau wrth y gofeb, a dywedwyd Beddargraff Kohima a Gweddi S. Ffransis o Assisi. Daeth y gwasanaeth i ben gyda’r Fendith.

Bedydd Esgob (Conffyrmasiwn)

Ddydd Sul 4 Tachwedd 2018 cynhaliwyd gwasaneth bedydd esgob ar gyfer Ardal Weinidogaeth Leol Bro Padarn yn Eglwys Newydd, Hafod. Yn ystod y gwasanaeth conffyrmiwyd 17 o unigolion o ardal Bro Padarn, sy’n ymestyn o Eglwys-fach i’r Hafod, gan yr Esgob Joanna. Ymhlith y sawl a gonffyrmiwyd roedd 2 o Gapel Bangor a 5 o Benrhyn-coch.

14 Hydref 2018 – Diolchgarwch am y Cynhaeaf

Cynhaliwyd gwasanaeth Hwyrol Weddi ar Gân dwyieithog am 4pm ddydd Sul 14 Hydref i ddathlu Gŵyl y Diolchgarwch. Arweiniwyd y gwasanaeth gan y Parchg Ganon Andrew Loat a’r pregethwr gwâdd oedd y Parchg Julian Smith, ficer Grŵp plwyfi Llanrhystud a thad un o aelodau’r tîm organyddion yn Llanbadarn. Mr Ian Rees oedd yn canu’r organ ac arweiniwyd y côr gan Keith Jones, y corfeistr dros dro. Yn dilyn y gwasanaeth cafwyd te yn Neuadd yr Eglwys. Diolch yn fawr i’r Parchg Julian Smith am ei anerchiad, ac hefyd i bawb wnaeth ddarparu’r bwyd blasus a pharatoi’r neuadd a helpu wrth baratoi’r y te ac yn y gegin.