Croeso

img0171_1

Croeso
Croeso cynnes i eglwys Padarn yn Llanbadarn Fawr. Rydym ni, sy’n addoli yn yr eglwys hon ar ddechrau’r unfed ganrif ar hugain, yn ymwybodol iawn ein bod yn llinach Cristnogion a fu’n addoli yma er y chweched ganrif o leiaf. Ein braint ni a’n cyfrifoldeb yw cynnal fflam y Ffydd a’i throsglwyddo i’r genhedlaeth iau fel y bydd addoliad i Dduw yn eglwys Padarn am filoedd o flynyddoedd eto.

Cenhadaeth
Yr ydym yn credu ein bod yn rhan o’r Un Eglwys, Gatholig ac Apostolig.

Ein cenhadaeth yn Llanbadarn yw dweud wrth bawb am Gariad Duw’r Tad, fel y’i hamlygwyd i ni yn y Beibl yng ngenedigaeth, Gweinidogaeth, Marwolaeth ac Atgyfodiad ei Fab Iesu Grist, a sut yr ydym ni yn yr Eglwys gyfoes yng
Ngheredigion yn dal i ddatgan Ei gariad atom, a hynny drwy nerth a chymorth yr Ysbryd Glân. Yr ydym yn cyflawni hyn drwy ymwneud a phobl, heb ystyried eu hil na’u cred, ym mhob man lle mae pobl yn byw a bod; yn yr Eglwys, yn y gwaith, gartref, yn yr ysbyty neu yn ystod amser hamdden.

Yr ydym yn dod ynghyd fel aelodau o deulu Duw i addoli Duw ar ddydd Sul, a defnyddiwn yr iaith Gymraeg neu’r iaith Saesneg yn ein gwasanaethau (neu’r ddwy pan addolwn ar y cyd yn ddwyieithog). Down ynghyd i gadw ygwyliau Seintiau hefyd. Credwn ein bod yn gymuned groesawgar, a buasem wrth ein bodd petaech yn mynychu unrhyw un o’n gwasanaethau.

Mae’r gwasanaethau a gynhelir yn rhai traddodiadol Anglicanaidd, a defnyddiwn “Lyfr Gweddi Gyffredin yr Eglwys yng Nghymru” a gyhoeddwyd yn 1984. O bryd i’w gilydd defnyddiwn Wasanaethau Gwahanol Awdurdodedig megis “Trefn ar gyfer y Cymun Bendigaid” a gyhoeddwyd yn 2004. Defnyddir hwn yn y prif-wasanaethau Cymraeg a Saesneg ar y pumed Sul yn y mis tua phedair gwaith y flwyddyn, felly.

Fel arfer gwisgir urddwisgoedd (gwisgoedd yr offeiriad ayb) priodol yn ystod ein gwasanaethau.
Ein delfryd fel cynulleidfa o Gristnogion yw creu cymuned o weddi sy’n cyflwyno’r byd a ni ein hunain gerbron Duw.

Y mae Diogelwch Plant yn bwysig iawn i ni i gyd, ac mae pob unigolyn sy’n gweithio a phlant yn ein plwyf yn ddarostyngedig i archwiliadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol.